ČASTÉ DOTAZY

Časté dotazy

 

UKONČENÍ SMLOUVY

Jak řádně ukončím leasingovou smlouvu?

Po uplynutí doby leasingu a po úplném uhrazení závazků vyplývajících z leasingové smlouvy a zaplacením zůstatkové hodnoty přechází vlastnictví vozu na Vás. Při splnění těchto kritérií je Vám automaticky zaslán technický průkaz s plnou mocí. Řádné ukončování leasingových smluv vyřizují pracovníci Správního oddělení RCI Financial Services, s.r.o. Konkrétní jméno a telefonické spojení naleznete na splátkovém kalendáři, který Vám byl zaslán po uzavření leasingové smlouvy a převzetí předmětu leasingu.

Končí pojištění současně s ukončením leasingové smlouvy?

V případě, že je součástí leasingové smlouvy také povinné ručení nebo havarijní pojištění, platnost tohoto pojištění končí k datu ukončení leasingové smlouvy, tzn. k datu uplynutí doby leasingu, úplným splněním všech závazků nájemce z leasingové smlouvy a zaplacením zůstatkové hodnoty. Před koncem leasingové smlouvy je klientovi nabídnuto uzavření pojištění po skončení leasingové smlouvy za zvýhodněné podmínky.

Končí pojištění současně s ukončením úvěrové smlouvy?

V případě, že je k úvěru sjednáno povinné ručení nebo havarijní pojištění, platnost tohoto pojištění končí k datu ukončení smlouvy o úvěru, tzn. k datu splacení celé výše úvěru.

Jaký je postup při předčasném ukončení leasingové smlouvy?

• Podáte Žádost o předčasné ukončení leasingové smlouvy. Podepsanou žádost zašlete poštou na Správní oddělení, RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle nebo faxem na 844 113 399.
• Do 5 dnů od přijetí Vaší žádosti obdržíte kalkulaci kupní ceny předmětu leasingu.
• V případě Vašeho souhlasu s kalkulovanou výší kupní ceny obdržíte obratem fakturu. Po jejím uhrazení je potřeba sjednat si schůzku na pobočce RCI Financial Services, s.r.o. na podpis kupní smlouvy - Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy.
• Havarijní pojištění, je-li zahrnuto do leasingových splátek a současně i tzv. povinné ručení zaniká dnem podpisu kupní smlouvy.
• Poplatek za předčasné ukončení leasingové smlouvy na finanční leasing činí 6.000,- Kč.
• Předčasné ukončení leasingové smlouvy není možné, pokud již byla splatná poslední leasingová splátka.
• U leasingových smluv podnikatelů může předčasné ukončení leasingové smlouvy znamenat změnu daňového režimu leasingové smlouvy. Je proto vhodné předčasné ukončení leasingové smlouvy konzultovat předem s daňovým poradcem.

Je možné předčasně ukončit smlouvu o úvěru?

Ano, úvěr je možné v průběhu smlouvy doplatit před dobou splatnosti úvěru.
Podáte Žádost o předčasné splacení celého úvěru. Podepsanou žádost zašlete poštou na Správní oddělení, RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle nebo faxem na 844 113 399.
Splatíte zbývající celkový stav dluhu ke dni předčasného ukončení splacení úvěru. V případě, že je sjednáno pojištění prostřednictvím RCI Financial Services, s.r.o., zaniká pojištění dnem ukončení smluvního vztahu mezi Vámi a leasingovou společností.

Mohu převést leasingovou smlouvu na nového nájemce?

Ano. Současný nájemce podá písemně na příslušné pobočce RCI Financial Services, s.r.o. Žádost o převod práv a povinností na nového nájemce. Současně předloží identifikační údaje budoucího nájemce včetně jeho hospodářských výsledků za poslední rok. Po schválení žádosti bude podepsána trojstranná 'Smlouva o převodu práv a povinností'. Podmínkou pro podepsání této smlouvy je uhrazení veškerých dluhů po splatnosti.

Převádí se pojištění při převodu leasingové smlouvy?

V případě převodu leasingové smlouvy na jiného nájemce se uzavírá nová smlouva o povinném ručení a havarijním pojištění s novým nájemcem k datu převodu smlouvy. Nový klient má nárok, stejně jako původní klient, na zvýhodněné sazby pojištění přes RCI Financial Services, s.r.o. platné k datu převodu.

Mohu převést smlouvu o úvěru?

Ano. Současný nájemce podá písemně na příslušné pobočce RCI Financial Services, s.r.o. Žádost o přistoupení/převzetí dluhu z úvěrové smlouvy. Současně předloží identifikační údaje budoucího dlužníka dle žádosti. Po schválení žádosti bude podepsána ´Dohoda o přistoupení k závazku´. Podmínkou je zaslání žádosti 21 pracovních dnů před požadovaným převzetím dluhu. Závazky současného dlužníka musí být vyrovnány k datu podání žádosti, včetně splátky k jejímuž datu splatnosti je převzetí dluhu požadováno, neboť splátky jsou splatné zpětně.

Převádí se pojištění při převodu úvěrové smlouvy?

V případě převodu úvěrové smlouvy na jiného dlužníka se uzavírá nová smlouva o povinném ručení a havarijním pojištění s novým dlužníkem k datu převodu smlouvy. Nový klient má nárok, stejně jako původní klient, na zvýhodněné sazby pojištění přes RCI Financial Services, s.r.o. platné k datu převodu.